In Translation: Four Poems by Krijn Peter Hesselink

Krijn Peter Hesselink is a Dutch poet, novelist, and translator. He first drew attention with his energetic delivery of his poetry at poetry slams, and won the Dutch Poetry Slam Championship in 2006. These four poems, translated from the Dutch by Claudette Sherlock, are from three of his collections. The original follows the English translation.

Man of God

The walls I choose as my skin
are solid as your sunken cheeks
now that you have carried your cross to here
and are outside, endlessly wondering
whether to knock on the door

when I put my ear against the stones
I can hear the wheezing of your breath
when I close my eyes I can see in you
the child that waited at the door to where
my father sat in contemplation

I knew what to do, first knock on the door
then at the threshold say what I wanted
the building blocks, which I would use to rebuild
his study, and then smash that temple
to pieces with God’s forceful hand

Man van God

De muren die ik als mijn huid verkies
zijn stevig als je ingevallen wangen
nu je tot hier je kruis hebt meegesleept
en buiten eindeloos blijft weifelen
of je wel aan mag kloppen

als ik mijn oor tegen de stenen leg
hoor ik het suizen van je ademhaling
als ik mijn ogen sluit zie ik in jou
het kind dat wachtte voor de deur waarachter
mijn vader zat te denken

ik wist wat me te doen stond, eerst aankloppen
dan op de drempel zeggen wat ik wilde
de blokkendoos, waarmee ik zijn werkkamer
straks na zou bouwen om die tempel dan
met vaste hand van God in puin te slaan

Uit: Toondoof (2018)

~

Love’s complaint

I don’t know what it is, you say, goblins
jumping around our bed when I
nibble your earlobe and forget we’re on our way

but are we on our way, you say, I just
know that the whole bed starts
rocking, the whole room is shaking with

hundreds of little feet, trotting, trotting
hundreds of little voices, they laugh and take
us with them, you say, and the fact that I

have no idea of the destination
is kind of all right, but that I also
can’t remember where we started

that’s the limit, you say, our clothes go on
panting on the floor, that’s the limit,
you repeat, that really is the limit

Liefdesklacht

Ik weet niet wat het is, zeg je, er drommen
kabouters rond ons bed wanneer ik aan
je oorlel knabbel en vergeet dat we op weg zijn

maar zijn we wel op weg, zeg je, ik weet
alleen dat heel het bed begint
te schokken, dat heel de kamer davert van

honderden kleine voeten, dravend, dravend
honderden kleine stemmen, lachend gaan ze
met ons aan de haal, zeg je, en dat ik

geen flauw benul van de bestemming heb
is nog tot daaraantoe, maar dat ik zelfs
vergeten ben waar we ooit zijn vertrokken

dat gaat te ver, zeg je, onze kleren liggen
nog na te hijgen op de vloer, dat gaat
te ver, herhaal je, dat gaat echt te ver

Uit: Als niemand vangt (2014)

~

On the empty pillow by my side

A passport, my name
your picture, with this writing
attached: I lost
your passport, lovey, and because
I really thought I was you, I went
to the district office
for a new one, they asked
name, date of birth and if I
had already filed a report, I went
to the police station, they asked
name, date of birth and if I
could identify myself, but I
lost my passport, so off
to the district office, they ask
name, date of birth and

they confirm that I’m you
they confirm that your passport is lost

then quickly get a photo taken and
that’s that, don’t you think
we look pretty much alike?

Op het lege kussen naast me

Een paspoort, mijn naam
jouw foto, met aangehecht
dit schrijven: ik was
je paspoort kwijt, liefje, en omdat
ik echt vond dat ik jou was, ik
naar het stadsdeelkantoor
voor een nieuwe, vragen ze
naam, geboortedatum en of ik
al aangifte had gedaan, ik
naar het politiebureau, vragen ze
naam, geboortedatum en of ik
mij kon identificeren, maar
paspoort kwijt, dus ik
naar het stadsdeelkantoor, vragen ze
naam, geboortedatum en

ze verklaren dat ik jou ben
ze verklaren dat je paspoort kwijt is

dan nog snel een foto laten maken en
klaar is kees, vind je
ook niet dat ik lijk?

Uit: Als geen ander (2008)

~

Paper plane

You said you wanted to fold me into a paper plane
you wanted to see me sailing down from your fourth-floor window
it was summer and I made a swerve, a butterfly
was startled, almost landed on a wing, your window
became smaller and smaller, the gardens
waiting for me below didn’t come closer
I read this in a wad of paper crumpled so much
that it would never again sail through the air
or it might at the most in a childlike curve

Vliegtuigje

Je zei dat je een vliegtuigje van me wilde vouwen
je wilde me vanaf je raam op vierhoog omlaag zien zeilen
het was zomer en ik maakte een zwenking, een vlinder
schrok op, landde bijna op een vleugel, jouw raam
werd kleiner en kleiner, de tuinen die beneden
op mij wachtten kwamen maar niet dichterbij
dit las ik in een propje papier zo verfrommeld
dat het wel nooit meer door de lucht zou zeilen
of hooguit in een kinderlijk boogje

Uit: Als geen ander (2008)

About the Author

Krijn Peter Hesselink first drew attention with his energetic delivery of his poetry at poetry slams, a form of performance poetry that combines the elements of performance, writing, competition, and audience participation. This led to the Dutch Poetry Slam Championship, which he won in 2006. In 2008 his debut collection Als geen ander [Like no other] was published by publishing house Nieuw Amsterdam, followed by Stil alarm [Silent alarm] in October 2009, De uitputting voorbij [Beyond exhaustion] in 2011, Als niemand vangt [If nobody catches] in 2014 and Toondoof [Tone deaf] in 2018. In 2015 he published his first novel Moederziel [Mother soul]. Before his writing career took off he was a performing artist and involved with Stichting Wonder, a trust ‘inventing pranks to shake up people’s minds’. Besides writing, Hesselink is also active as a translator and is in training to become a primary school teacher.

About the Translator

Claudette Sherlock holds an M.A. in Translation Studies from University College London, specializing in poetry translation. Having previously completed a professional drama course from Les Cours Florent in Paris, she now combines both her passion for theatre and translation and was recently selected for the Foreign Affairs Theatre Translation Lab, a group of professional theatre translators, organised by Foreign Affairs, a London-based theatre company. Her first theatre translation of the Dutch play Ik speel geen Medea [‘I won’t play Medea’] by Magne van den Berg was chosen to be translated into Portuguese and will be included in the collection of Dutch drama (Coleção Dramaturiga Holandesa) of the publishing house Editora Cobogó, in Rio de Janeiro, Brazil. She is currently working on the translation of poetry by Nathan Trantraal from Kaapse Afrikaans.

Appears In

Issue 12

Browse Issues